Statut „Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja o nazwie „Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Małgorzatę Zalewską, zwaną dalej Fundatorem, w dniu 03-10-2013 aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Lechem Zagozda z Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 22/2 Repertorium A 6626/2013 oraz Repertorium A numer 243/2014, działa na podstawie ustawy dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r.Nr234poz.1533 z późn. zm.) na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 10 Statutu Fundacji.
 2. Działalność nieodpłatna i działalność odpłatna rozumiana jest zgodnie ze wskazaną w ust. 1 ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rodzaju określonym w § 11 pkt 3, 5, 8, 12, 17, 19, 20, 21

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§ 7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja może nadawać tytuły honorowe „Przyjaciela Fundacji”, „Ambasadora Fundacji” oraz „Order Lwie Serce”.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 9

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister do spraw sportu i turystyki oraz Prezydent Miasta Szczecin.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 10

Celem głównym Fundacji jest wspieranie i rozpowszechnianie kultury
i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, a w szczególności:

 1. Działanie na rzecz promocji zdrowia, kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność oświatowa, kulturalna, wychowawcza oraz promująca zdrowy styl życia
 3. Propagowanie zdrowych wzorców społecznych.
 4. Propagowanie zdrowych wzorców życia.
 5. Popularyzacja kultury i sportu oraz zdrowego trybu życia jako alternatywa dla narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 6. Uświadamianie młodzieży o skutkach jednorazowego, krótkotrwałego 
  i długotrwałego używania narkotyków miękkich, twardych, alkoholu, napojów alkoholowych, „dopalaczy”, środków farmakologicznych, w tym napojów energetycznych, w młodym wieku, wyrobów nikotynowych 
  i innych popularnych używek, a także hazardu i innych form gier hazardowych.
 7. Tworzenie programów pomocy dla młodzieży „we wstępnej fazie uzależnienia”.
 8. Walka z uzależnieniem od stanu „dążenia do odurzenia”.
 9. Przeciwdziałanie rosnącej agresji wśród młodzieży, spowodowanej zachowaniami aspołecznymi i zażywaniem substancji psychoaktywnych.
 10. Pokazanie i uświadomienie młodzieży, że istnieją atrakcyjniejsze zajęcia, jak sport, muzyka, kultura, niż sięganie po używki.
 11. Edukację rodziców dzieci uzależnionych.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 13. Organizację eventów sportowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 14. Integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych i chorych, zwłaszcza dzieci i młodzieży w sporcie i kulturze.
 15. Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów o ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej.
 16. Włączenie dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich do życia społecznego, sportowego i kulturalnego.
 17. Propagowanie zdrowych wzorców społecznych i przeciwdziałanie uzależnieniom w zakładach penitencjarnych.
 18. Prowadzenie spotkań i prelekcji w zakresie procesu powstawania uzależnienia, strat zdrowotnych oraz złożoności i trudności wyjścia z uzależnienia.
 19. Edukacja młodzieży i rodziców w zakresie rozładowywania napięcia emocjonalnego po przez sport i rozmowę jako alternatywa lepszego życia na przyszłość.
 20. Pomaganie młodzieży oraz współmałżonką z rodzin dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 21. Prowadzenie klubu abstynenta promującego zdrowy styl życia bez alkoholu i środków psychoaktywnych.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.
 2. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i zakładach penitencjarnych, mających na celu promocję różnych dyscyplin sportu. Pokazywanie im drogi poprzez sport jako drogi do sukcesu. Pokazanie dzieciom i młodzieży korzyści płynących z uprawiania sportu.
 3. Organizowanie zajęć sportowych prowadzonych przez utytułowanych zawodników i trenerów.
 4. Współpraca z utytułowanymi przedstawicielami różnych dyscyplin sportu (MMA, pływanie, kajakarstwo, piłka ręczna, piłka nożna, surfing, kite, capueara, siatkówka i inne).
 5. Organizacja imprez promujących sport rekreacyjny wśród dzieci 
  i młodzieży jako alternatywa dla „siedzenia przed komputerem” i „na ławkach przed blokiem”.
 6. Pokazanie od psychologicznej strony zalet płynących z uprawiania sportu.
 7. Organizowanie koncertów, warsztatów plastycznych, warsztatów muzycznych, warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i zakładach penitencjarnych, mających na celu zainteresowanie kulturą w zakresie muzyki i plastyki.
 8. Współpraca z muzykami, plastykami artystami, osobami publicznymi, aktorami przy organizacji spotkań edukacyjnych.
 9. Promocja ogólnie pojętego zdrowego stylu życia.
 10. Zapobieganie otyłości, wad postawy.
 11. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.
 12. Organizowanie spotkań edukacyjnych z dietetykami, ortopedami, lekarzami.
 13. Uświadomienie młodzieży skutków płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, ich wpływu na psychikę, organizm i relacje rodzinne 
  i społeczne.
 14. Pomoc psychologiczną, psychoedukację i wsparcie dla młodzieży 
  z zaburzeniami zachowań, spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych i wszystkimi innymi występującymi u dzieci i młodzieży.
 15. Organizację uświadamiających i edukacyjnych rozmów dla młodzieży 
  z osobami zażywającymi w przeszłości substancje psychoaktywne. Ostrzeganie przed zgubnym działaniem środków psychoaktywnych.
 16. Współpracę z ośrodkami terapeutycznymi i psychoterapeutami dla młodzieży z zaburzeniami nastroju i uzależnionych.
 17. Organizację spotkań z terapeutami dla rodziców młodzieży uzależnionej.
 18. Pomoc młodzieży uzależnionej wskazanie, im sportu, muzyki i kultury jako drogi i pomocy do wyjścia z uzależnienia. Zastąpienie używek muzyką, kulturą i sportem.
 19. Organizację warsztatów pracy zespołowej osób z problemami zachowań aspołecznych.
 20. Organizację warsztatów rozwoju osobistego np. w zakresie asertywności, umiejętności interpersonalnych, intrapsychicznych.
 21. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 22. Organizowanie warsztatów w zakresie rozładowywania napięcia emocjonalnego.
 23. Organizowanie zawodów, konkursów i wystaw w celu promocji młodych talentów.

§ 12

Fundacja może współpracować z organami administracji rządowej 
i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł, 
  a także ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie, prawa majątkowe 
  i środki finansowe nabyte przez Fundację.w trakcie jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000,00 zł na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz 
  w walutach obcych we właściwych bankach i instytucjach kredytowych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja może posiadać akcje i obejmować udziały w dowolnych osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz mogących nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (ułomne osoby prawne), w szczególności w spółkach prawa handlowego.
 5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów i poleceń,
 2. dotacji, datków, subwencji i grantów,
 3. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz zysków z lokat kapitałowych w bankach 
  i instytucjach kredytowych, papierów wartościowych i innych instrumentów rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. operacji finansowych,
 6. dochodów z innych praw majątkowych,
 7. dochodów z imprez publicznych i zbiórek prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji,
 8. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 9. innych wpływów i dochodów.

§ 16

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji 
  w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 18

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. –

§ 19

Majątek i dochody fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności fundacji.

§ 20

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 21

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą 
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

V. FUNDATOR

§ 23

Do zakresu kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie, w tym w szczególności w kwestii:

 1. ustalenia Statutu oraz zmian Statutu Fundacji;
 2. powoływania i odwołania członków Zarządu;
 3. powoływania i odwołania członków Rady Fundacji;
 4. połączenia i likwidacji Fundacji;
 5. tworzenia oddziałów, zakładów i filii, przystępowania do spółek oraz połączenia z inną fundacją.

VI. ORGANY FUNDACJI

§ 24

 1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
 2. Członkiem Organów Fundacji może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, i której przysługuje pełnia praw obywatelskich.

§ 25

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu osób.
 2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Kadencja członka Rady Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członek Fundacji nie może być pracownikiem Fundacji.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z momentem:
 8. odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
 2. naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 4. działania na szkodę Fundacji;
 5. zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
 1. śmierci członka;
 2. złożenia przez niego rezygnacji;
 3. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. upływu kadencji,
 5. zawarcia związku małżeńskiego, zaistnienia wspólnego pożycia, powstania stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej wobec któregokolwiek członka Zarządu Fundacji;

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy 
z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

10. W przypadku, gdy jeden z członków Rady okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji, Fundator może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako czasowo pełniącą funkcję członka Rady.

§ 26

 1. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ opiniodawczy i kontrolny, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

1) kontrola nad działalnością Fundacji, w tym kontrola stanu majątkowego Fundacji;

2) rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie, opiniowanie 
i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;

3) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium, –

4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie przez Fundatora zaopiniowania;

5) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;

6) opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją i likwidacji Fundacji;

7) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;

8) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

 1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do:

1) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
2) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji
3) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
4) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§ 27

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone osoby.


§ 28

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora i składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, który kieruje jego pracami. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub członek Zarządu wskazany przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Członek Zarządu jednoosobowego jest jednocześnie Prezesem Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członek Zarządu nie może pozostawać z którymkolwiek członkiem Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Kadencja członka Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z momentem:
 1. odwołania przez Fundatora;
 2. śmierci członka;
 3. złożenia przez niego rezygnacji;
 4. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. upływu kadencji;
 6. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż dwa miesiące;
 7. zawarcia związku małżeńskiego, zaistnienia wspólnego pożycia, powstania stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej wobec któregokolwiek członka Rady Fundacji;
 1. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
 2. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 3. W razie powołania członka Zarządu Fundacji, za jego zgodą, do Rady Fundacji – członkostwo takiej osoby w Zarządzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.
 4. Prezes Zarządu może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu określone obowiązki. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym członkom Zarządu określa regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 5. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji, Fundator może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako czasowo pełniącą funkcję członka Zarządu.

§ 29

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji, a w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych budżetów i planów działania Fundacji oraz planów finansowych i rzeczowych oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 3. realizacja celów statutowych Fundacji;
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 6. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 8. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 9. opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 10. poszukiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji;
 1. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji budżety i plany, o których mowa w ust. 1 pkt a, na przyszły rok, a do dnia 30 czerwca roczne sprawozdanie z działalności Fundacji 
  w poprzednim roku.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 30

 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji 
  z określeniem zakresu ich umocowania. Zarząd może także powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 31

 1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swą funkcję społecznie, pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 33

 1. Przy zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu
 2. Przy zarządzie wieloosobowym oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. Czynności prawne, których wartość przekracza 5.000,00 zł, wymagają dla swej ważności zgody Prezesa Zarządu. Zgoda Prezesa Zarządu konieczna jest także dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 4. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 34

 1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacjąna warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może się odbyć poprzez przejęcie innej fundacji (przez inkorporację),jak 
  i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów, dla jakich została powołana, bądź po wyczerpaniu się jej środków finansowych i majątku, na skutek decyzji podjętej przez Fundatora po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym przez Fundatora instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

IX. ZMIANA STATUTU

§ 36

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli Fundacji oraz likwidator nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania fundacji.
 2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli Fundacji oraz likwidator odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
 3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli Fundacji oraz likwidator Fundacji powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 4. Członek organu zarządzającego, organu kontroli Fundacji, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

§ 38

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 39

Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Fundator.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Dołącz do naszego newslettera